YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./26.07.2013-887/2

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER


MERKEZİN KURULUŞU, AMACI VE ÇALIŞMA USULLERİ

KURULUŞ, KAPSAM, YASAL DAYANAK VE İLKELER

Madde 1- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110.madde- sinin 2-4-9-12-13-17 fıkralarında belirtilen Türkiye Baro- lar Birliği’nin görevleri arasında yer alan;
• Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak,
• Baro mensuplarının genel menfaatlerini, mesleğin ah- lak, düzen ve geleneklerini korumak,
• Türkiye Barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlendirmek,
• Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,
• Baro mensuplarının bilimsel ve mesleki düzeylerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkartmak, kon- feranslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meyda- na getirilmesini teşvik etmek,
• Mesleğin daha cazip hale getirilmesi ve bu konuda ya- zılı amaçlara erişilebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere toplantılar düzenlemek,
• Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

Konularıyla üstlenilen sorumluluk karşısında ve bu yö- nergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göster- mek üzere Avukatlık Kanununun yukarıda sayılan madde- lerine dayanılarak Türkiye Barolar Birliği’nin 04.12.2009 tarih 2009/865 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Mes- lek İçi Eğitim ve Staj Eğitimini kapsamak üzere “Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi“ kurulmuştur.

TANIMLAR :
Madde 2- Bu Yönergede;

A- TBB : Türkiye Barolar Birliği’ni
B- TBB Y.K. : Türkiye Barolar Birliği Yöne- tim Kurulu ‘nu
C- EĞİTİM MERKEZİ : TBB Eğitim Merkezi’ni,
D- YÜRÜTME KURULU : TBB Eğitim Merkezi Yürütme
Kurulunu,
E- BAŞKAN : TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanını,
F- BAŞKANLIK DİVANI : TBB Eğitim Merkezi Yürütme
Kurulu Başkanlık Divanını

G- BAŞKAN YARDIMCISI : TBB Eğitim merkezi Yürütme
Kurulu Başkan Yardımcısını,
H- GENEL SEKRETER : TBB Eğitim Merkezi Yürütme
Kurulu Genel Sekreterini,
I- SAYMAN : TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Saymanını,
İ- DANIŞMA KURULU : TBB Eğitim Merkezi Danışma
Kurulunu,
J- MESLEK İÇİ EĞİTİM : Avukatlara verilecek meslek
içi eğitimlerini
K- STAJ EĞİTİMİ : Avukat adaylarının staj döne-
mi içinde verilen eğitimini,
ifade eder.

MERKEZİN AMACI

Madde 3- Yargılama faaliyetine katılarak, Adil Yargılanma- nın sağlanmasında, hukuk devletine işlerlik kazandırılma- sında önemli rolleri bulunan avukatların, nitelikli hukuk- çu olma vasıflarına katkı sunmak ve bilgi donanımlarını güçlendirmek için barolarla iş birliği içinde ülke genelinde bütün avukatlara bilimsel ilkelere uygun, sürekli meslek içi eğitim hizmetleri götürülmesi ve barolarda Staj Eğitim Merkezleri, Staj Komisyonları ve Staj Kurulları ile yürütül- mekte olan çalışmaların, mesleğimizin geleceği olan avu- kat stajyerlerini, eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek en iyi koşullarda avukatlık mesleğine hazırlayabilmek amacıyla;

Barolarımızın talep etmeleri halinde, staj eğitimlerine kat- kı sunmak, avukatlık mesleğinin geliştirilmesini sağlamak, ulusal ve uluslar arası, kurumsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesinde uy- gulanacak çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

İKİNCİ BÖLÜM MERKEZİN YAPILANMASI
ORGANLAR

Madde 4- Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nin or- ganları şunlardır;
4.1- YÜRÜTME KURULU
4.2 - BAŞKAN
4.3- BAŞKANLIK DİVANI
4.4- DANIŞMA KURULU

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ VE GÖREV SÜRESİ
Madde 5- Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu : Türkiye Ba- rolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kuru- lu Üyeleri arasından görevlendirilen bir üye’nin başkan- lığında, yine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi konularında çalışma ve etkinliği olan Avukatlar arasından belirlenen “on dört” üye ile toplam “on beş” kişiden oluşur.
Kurulun görev süresi TBB Organlarının seçimli olağan genel kurulla belirlenen görev süresi kadardır. Bu sürenin bitiminde yeni kurul görevlendirilinceye kadar görev sü- resi devam eder.
Görev süresi biten üyelerin yeniden görevlendirilmele- ri mümkündür.
Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan yürütme kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 6- Yürütme kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazla, karar yeter sayısı ise toplan- tıya katılanların salt çoğunluğudur.
Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.
Yürütme kurulu kararları ve varsa karşı oylar gerekçeli olarak karar defterine yazılır ve yürütme kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 7- Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu iki ayda bir ya da Başkanın çağrısı üzerine belirlenen tarih ve gündemle toplanmak suretiyle;

7.1- Gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Başkan tara- fından sunulan bilgileri değerlendirmek gündem- deki konuları ve üye sunumlarını görüşmek, gö- rüşülen konularla ilgili düzenlenen tutanakları ve karara bağlanan hususları Yürütme Kurulu Karar Defterinde imza altına almak ve gerçekleştirilmesi- ni takip etmek.
7.2- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere, Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi Programlarını hazırlamak ve onaylanan programları uygulamak,
7.3- Eğitim yapılacak Baroları ve Eğitim yerlerini Barola- rın talepleri, mevsim koşulları ve ulaşım olanakları doğrultusunda belirlemek, zorunlu hallerde gerekli değişiklikleri yapmak.
7.4- Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmalarında Ba- rolardan ve meslektaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirmek suretiyle eğitim konularını belirle- mek,
7.5- Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmalarını yürü- tecek “Eğitici Kadroları” ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyelerinden oluşa- cak “Eğitim Sorumluları”nı belirlemek,
7.6- Eğitim Merkezinin hedeflenen çalışmalarının yürü- tülebilmesi ve programların uygulanabilmesi için ih- tiyaca yönelik olmak üzere gerekli sayıda personelin atanmasını TBB. Yönetim Kuruluna teklif etmek,

7.7- Eğitim çalışmalarını gerçekleştiren “Eğitim Sorum- luları”nın raporlarını değerlendirmek, raporlar ve baroların görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar oluşturmak,
7.8- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunulmak üzere her yılın sonunda o yıl gerçekleştirilen Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmaları ve yeni döneme ilişkin öneriler hakkında rapor düzenlemek,
7.9- Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmalarında su- nulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve genişle- tilmesi hususunda Baroların ve meslektaşlarımızın görüşlerini almak,
7.10- Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimleri kapsamında ya- pılan çalışmalar sırasında dile getirilen görüşlerle, saptanan sorunların eğitmenler tarafından değerlen- dirilmesi ve raporlanması sonucunda kaynak niteliği taşımak üzere kitap haline getirilmesinde yarar gör- düklerini basım ve dağıtım amacıyla TBB Yönetim kuruluna sunmak.
7.11- Eğitim Merkezi Danışma Kurulu tarafından düzen- lenen rapor ve iletilen görüşleri değerlendirmek,
7.12- Her düzeydeki akademik kurul ve kuruluşlarla ya- pılması öngörülen çalışmalar hakkında TBB Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak, onaylanan teklifleri uygulamaya koymak,
7.13- TBB bünyesinde kurulu bulunan diğer merkez ve komisyonlardan gelen taleplere göre, işbirliği içinde eğitim programlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,
7.14- Baroların talepleri halinde, baroların staj listelerine kayıtlı stajyerlerin eğitimlerini TBB Staj Eğitim Yönet- meliğine göre programlayarak eğitimlerini vermek.

TBB EĞİTİM MERKEZİ
YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI

GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 8 - TBB Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir üyeyi Başkan olarak görevlendirir.

GÖREV SÜRESİ
Madde 9 - TBB Organlarının seçimli olağan genel kurul- la belirlenen görev süresi kadardır. Bu sürenin bitiminde yeni başkan atanana kadar göreve devam eder.

YETKİLERİ
Madde 10-

10.1- Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulu temsil etmek,
10.2- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak,

10.3- Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak dönem- sel Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi programlarını Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
10.4- Her yılın sonunda, o yıl gerçekleştirilen Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmaları ile ilgili hazırlana- cak raporları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuru- luna sunmak.
10.5- Bu yönetmelikte amaçlanan hedeflerin geliştirilmesi için her düzeyde akademik kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliği olanaklarını sağlamak, uy- gulanma koşullarını belirlemek,

YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11- Yürütme Kurulu Başkanlık Divanı : Başkan, Yürütme Kurulu tarafından seçilecek ; Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman Üyeden oluşur.
11.1- Başkan Yardımcısı : Başkan tarafından verilen gö- revleri yerine getirmek, Başkanın bulunmadığı hallerde başkana verilmiş yetki ve görevleri vekaleten ifa etmek,
11.2- Genel Sekreter : Gelen evrakı ilgili kurullara intikal ettirmek, Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı ile birlikte belirlenecek toplantı gündem ve eklerini üyelere ulaştırmak, Başkanlık Divanı ve Yürütme Kurulu kararlarını tutanaklara almak, ilgili kurulla-

ra bildirilmek, merkezle ilgili her türlü yazışmaları hazırlamak, eğitimlerde kullanılacak araç ve gereç- leri hazırlatmak ve yerlerine ulaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak, yazılı kayıtların tutulmasını ve arşivlenmesini yerine getirmek,
11.3- Sayman : Kurul ve kurulun çalışmaları için yapı- lan harcamaların uygunluğunu denetlemek, uygun olanların tahakkuklarını yapmak ve Yürütme Kuru- lu Başkanlığına iletmek,

DANIŞMA KURULU
Madde 12- Yürütme Kurulu›nun teklifi ile TBB Yönetim Kurulu tarafından; Akademisyenler ve eğitmenler arasın- dan atananlarla, yürütme kurulu üyelerinden oluşan isti- şari bir kuruldur.
Yürütme kurulu üyeleri kurulun doğal üyeleridir.
Kurulun üye sayısı yirmibeş kişiden az otuz kişiden fazla olamaz.
Atanan üyelerin görev süresi yürütme kurulunun gö- rev süresi kadardır. Ancak görev süresi dolan üyenin ye- niden atanması mümkündür.
Kurul yılda bir kez eğitim dönemi başında ve gerekli görüldüğünde Yürütme Kurulu Başkanlık Divanının çağ- rısı ile toplanır.
Yönergenin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve geliştiril- mesi yönünde danışmanlık yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER:

Madde 13- Merkezin amacını ve bu yönergede belirlenen etkinlikleri yerine getirmeye yönelik tüm giderler için Türkiye Barolar Birliği bütçesinden fasıl ayrılır, bu yöner- geye göre onay alınmış etkinliklerin ve yayınların gider- leri Başkan’ın önerisi üzerine Türkiye Barolar Birliği Baş- kanlığınca ödenir.

GİDERLERİN BELGELENDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ:
Madde 14- Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan harcamaların belgelendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda alınan mal ve hizmetleri gösterir;
A- Fatura
B- Perakende satış vesikası
C- Ödeme fişi
D- Gider pusulası
E- Belge temini mümkün olmayan hallerde düzenlene- cek harcama tutanağı .
Harcama belgelerinin Sayman tarafından uygunluğu denetlendikten ve tahakkuku yapıldıktan sonra Başkan’ın onayı ile muhasebeleştirilerek ilgililere ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAYITLARIN TUTULMASI:

Madde 15- Eğitim Merkezi ile ilgili kayıtlar; Yürütme Ku- rulu Genel Sekreterinin denetim ve sorumluluğunda, be- lirlenen bir görevli tarafından tutulur.
Yürütme Kurulu üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili görüş ve sunumları, alınan kararlar, karşı oy varsa gerek- çeleri görevli tarafından toplantı tutanaklarına kaydedilir ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK

Madde 16- Bu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 26/07/2013 tarih ve 887/2 sayılı kararıyla oy- birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME
Madde 17- Bu yönerge hükümlerini Türkiye Barolar Birli- ği Başkanlığı yürütür.