HAKKIMIZDA

YASAL ÇERÇEVE VE SORUMLULUK

Yargının üç kurucu unsurundan biri olan savunmanın temsilcisi ve halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve adil yargılanma hakkının yaşama geçirilmesi için verilen mücadelenin doğal önderleridir. 

Türkiye Barolar Birliği olarak 79 baromuz ve 87 bin meslektaşımızla el ele vermiş olduğumuz örgütlü mücadelenin en değerli kazanımlarından biri; adaletin gerçeklemesi ve toplumsal barışın sağlanmasında bağımsız ve güçlü savunmanın öneminin halkımız tarafından da çok iyi kavranmış olmasıdır.  

Bize büyük onur veren bu kazanım aynı zamanda her birimize, savunmanın yargıdaki rolünü etkin kılma sorumluluğu ve bunun için de zengin bilgi donanımına sahip, etik kuralları içselleştirmiş nitelikli hukukçu olma zorunluluğunu yüklemektedir. 

Avukatlık Kanunu, barolarımıza “avukatlık mesleğini geliştirmek” ve “avukat adaylarına eğitim çalışmaları düzenlemek”; Türkiye Barolar Birliği’ne de “Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaştıracak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak”, “Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak tedbirleri almak” görevlerini vermiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde kuşkusuz eğitim öncelikli bir önem taşımaktadır.

Avukatlık Kanunu’nun kendilerine yüklediği görevler çerçevesinde meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize eğitim hizmetlerinin verilmesi, Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın tartışılmaz, kaçınılmaz görev ve sorumlulukları olarak ön plana çıkmıştır…  

KURULUŞ

Türkiye Barolar Birliği, görev ve sorumluluklarının bilinciyle, barolarımızdan gelen önerileri de dikkate alarak, yasa değişikliğiyle gerçekleştirilmesi düşünülen Avukatlık Akademisi’nin kuruluşu sağlanıncaya kadar barolarımıza ve meslektaşlarımıza eğitim hizmeti vermek üzere;

  • Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun, 4 Aralık 2009 tarihli toplantısında; meslek içi eğitim ve staj eğitimini kapsamak üzere Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nin kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TBB Eğitim Merkezi, Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimini kapsayan çalışmalarını;  30 Nisan 2010 tarihinden itibaren; TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler’in Başkanlığında; Av. Alpay Sungurtekin (Samsun Barosu), Av. Rıfat Çulha (Edirne Barosu), Av. Recep Adıgüzel (Manisa Barosu), Av. Tamer Şahin (İstanbul Barosu), Av.Salih Akgül (Ankara Barosu), Av. Cumhur Arıkan (Kocaeli Barosu), Av. Yusuf Akbaş (Nevşehir Barosu), Av. Halit Advan (Diyarbakır Barosu),  Av. Zeki Durmaz (Antalya Barosu),  Av. Rüstem Kadri Septioğlu’ndan (Elazığ Barosu) oluşan Yürütme Kurulu ile uygulamaya koymuştur.

ORGANLAR

Türkiye Barolar Birliği’nin 26.05.2013 tarihinden sonra başlayan yeni çalışma döneminde kabul edilen TBB Eğitim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’ne göre TBB Eğitim merkezi organları;

1. Yürütme Kurulu
2. Başkan
3. Başkanlık Divanı
4. Danışma Kurulu’ndan oluşmaktadır.

YÜRÜTME KURULU, BAŞKAN, BAŞKANLIK DİVANI

TBB Eğitim Merkezi faaliyetlerinin zaman içerisinde yoğunlaşması sebebiyle Yürütme Kurulu kadrosunun genişletilmesine ihtiyaç duyulmuş ve 26.05.2013 tarihinden sonra üye sayısı 17 olarak belirlenmiştir.

  • Yürütme Kurulu, Başkanı, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmuştur:

Başkan
Av. Berra Besler (İstanbul Barosu)

Başkan Yardımcısı
Av. Alpay Sungurtekin (Samsun Barosu),

Genel Sekreter
Av. Cumhur Arıkan (Kocaeli Barosu),

Sayman
Av.Şeref Kısacık (İstanbul Barosu)

Ü y e l e r
Av. Rifat Çulha (Edirne Barosu),                         Av. Tamer Şahin (İstanbul Barosu),
Av. Recep Adıgüzel (Manisa Barosu),                 Av. Serpil Özok (Kocaeli Barosu),
Av. Ayhan Candan (Kırıkkale Barosu),               Av. Rüstem K. Septioğlu (Elazığ Barosu),  
Av. Yusuf Akbaş (Nevşehir Barosu),                   Av. Can Tekin (Erzincan Barosu),
Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu (Ankara Barosu)    Av. Halit Advan (Diyarbakır Barosu),        
Av. Bülent Maraklı (Adana Barosu)                     Av. Atalay Aksay (İzmir Barosu), 
Av. Meryem Çetin'den (Kars Barosu)

DANIŞMA KURULU

TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Av. Berra Besler’in önerisi üzerine, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 13.03.2015 tarihinde 2015/423 sayı ile Eğitim Merkezi Danışma Kurulu’nun daha önce Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine önemli katkı sunan Akademisyenler, Yargıtay Üyeleri, Hakimler, Savcılar ile eğitim konularında deneyimleri bilinen Avukatlardan oluşturulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

TBB Eğitim Merkezi Danışma Kurulu’nun oluşturulmasıyla daha kapsamlı bir çalışma düzenine ulaşmayı amaçlayan Yürütme Kurulu, ayrıca yıllardır Türkiye Barolar Birliği Genel Kurullarında ve Başkanlar Kurulu Toplantılarında "avukatlık stajının kurumsal bir yapı içerisinde gerçekleştirilmesi" yönündeki istekleri ve bu konuda barolarımızda geçmişten bu yana yapılan çalışmaları da dikkate alarak, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmak suretiyle "Avukatlık Akademisi"nin kurulmasını hedeflemiş, bu konuda gerekli yasal düzenleme çalışmaları da "TBB Avukatlık Kanunu'nda Yapılması Gerekli Değişiklikleri Hazırlama Komisyonu" tarafından hazırlanarak TBB web sitesinde meslektaşların bilgisine sunulmuştur.

Belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine önemli katkı sağlayacak olan Danışma Kurulu ilk toplantısını 15 Mayıs 2015 tarihinde Van’da gerçekleştirmiştir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI


I. MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu, “avukatlık mesleğinin ve avukatların meslekte gelişmelerinin sağlanmasını, sürekli değişen ve zaman zaman da birbirleriyle çelişen mevzuat hükümleri karşısında avukatların bilgi donanımını zenginleştirmeyi” amaçladığı Meslek İçi Eğitim Çalışmalarını;

  • Seminerler,
  • Mevzuat Tanıtım Çalışmaları
  • Özel Eğitim Programı

olmak üzere üç ana grupta toplamıştır.

1- SEMİNER ÇALIŞMALARI

Genel Olarak:

Örgütsel yapısını, bütün barolarımızla ağ oluşturacak şekilde ve eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek düzenleyen TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu;

  • Barolarımızı ulaşım kolaylığı ve iklim koşullarını dikkate alarak bölgelere ayırmış,
  • Eğitimin ana konularını ve alt başlıklarını barolarımızın görüş ve talepleri doğrultusunda, ortak taleplerin yanı sıra bölgelerin kendileri için ihtiyaç duyduğu konuları da dikkate alarak belirlemiş,
  • Seminerlerin yapılacağı tarihleri, barolarımızla birlikte tespit etmiş,
  • Kendi alanlarında uzman eğitici kadrolarını oluşturmuş,
  • Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev taksimini gerçekleştirmiştir.

Eğitimin verileceği yer baroları ile eğitime katılacak barolar arasında eğitim konularının paylaşılması ve eğitim yerlerinin bu barolar arasında dönüşümlü olarak belirlenmesi ise bölge barolarının tercihlerine bırakılmıştır.

Coğrafi koşullar, ulaşım zorlukları ve ilçelerde bulunan avukat sayısının çokluğu nedenleriyle dönüşümlü programa katılamayan barolar için müstakil programlar düzenlenmiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarının kendi üyelerine Meslek İçi Eğitim Hizmetlerini yoğun bir şekilde sunmaları ve Staj eğitimini de kendi Barolarında kurulu bulunan Staj Eğitim Merkezleri/Kurulları tarafından vermekte oldukları dikkate alınarak TBB Eğitim Merkezi anılan Barolarımızla ulusal ve uluslararası etkinlik programları düzenlemeyi amaçlamış ve gerçekleştirmiştir.

TBB Eğitim Merkezi'nin, Barolarımızla kurduğu eğitim ağı sonucu gerçekleştirdiği Meslek İçi Eğitim çalışmaları kapsamında 30 Nisan 2010 tarihinde başlattığı program çerçevesinde, 11 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 682 Meslek İçi Eğitim Semineri düzenlenmiş, Türkiye genelindeki barolarımıza kayıtlı 72.275 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunulmuştur.

Bu seminerlerin toplamda 35.493 meslektaşımıza eğitim hizmeti götürdüğümüz 317'si Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun Başkanlığındaki mevcut yönetimin göreve geldiği 26.05.2013 tarihinden sonra gerçekleştirilmiştir.

2. MEVZUAT TANITIM ÇALIŞMALARI

Mevzuat Tanıtım Çalışmaları içinde yer alan temel yasalardaki değişiklikler, Barolarımızdan gelen talepler dikkate alınarak, 30.05.2013 – 30.05.2015 tarihleri arasında uygulanan Meslek İçi Eğitim Seminerleri programları ile birleştirilmiş ve gerekli tanıtım bilgileri bu çalışmalarla meslektaşlarımıza sunulmuştur.

3. ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

TBB Eğitim Merkezi tarafından Meslek İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında, belli alanlarda bilgilerini derinleştirmek ve sahip olduğu bilgiyi bir üst seviyeye çıkarmak isteyen meslektaşlarımız için, daha teknik, detaylı ve uygulamaya dönük bir içerikle Ankara'da "Özel Eğitim Programı" hazırlanmıştır. Meslektaşlarımıza bu programa, Avukatlık Kanunu'nun 78. maddesi hükmü uyarınca ücretsiz olarak katılabilecekleri duyurulmuştur.

Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu, Sağlık Hukuku, Enerji Hukuku, Toprak Hukuku, Kentsel, Dönüşüm, Bankacılık Suçları, Bilirkişilik Müessesesi ve Mevzuatı, Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar, Adli Yardım, Vergi Hukukunda Cezalar ile Bilişim Suçları olmak üzere 11 ayrı teknik konuyu içeren 2015 yılı "Özel Eğitim" programına meslektaşlarımız yoğun ilgi göstermiştir. Bu program kapsamında toplam 2.791 kişiye eğitim verilmiş, eğitimlere katılanlar adına düzenlenen "katılım belgesi" kendilerine sunulmuştur.

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı Özel Eğitim Programı Mart ayı itibarıyla başlatılmış ve 11 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 1846 meslektaşımıza eğitim verilmiştir.

II. STAJ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

TBB Eğitim Merkezi’nin ana faaliyet alanlarından birini de Staj Eğitim Çalışmaları oluşturmaktadır. 

Avukatlık mesleğine geçişin yolu iyi bir avukatlık stajıdır. Staj döneminde avukat adaylarına halkın hak arama özgürlüklerini yaşama geçirmeyi amaç edinen avukatlık mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve uğraşlar ne kadar iyi kavratılırsa, mesleğin konumu da o kadar yükselecektir.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi; Staj Eğitim Çalışmalarında, eğitimde fırsat eşitliğinin, birlikteliğin ve yeknesaklığın sağlamasını hedeflemekte olduğundan, Barolarda staj eğitim programları düzenlenirken, her baronun eğitim programında “zorunlu program olarak” yer alması gereken hususları tartışmak ve belirlemek üzere, Yönetim Kurulu’nun aşağıda metni verilen 07.12.2013 tarih 2013/97 sayılı kararı ile bütün Barolarımızın Staj Eğitim Merkez/Kurullarının başkan ve temsilcileriyle 20.12.2013 tarihinde Ankara’da bir toplantı düzenlemiştir.

TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler'in; Barolarımızın Staj Eğitim Merkezleri/Staj Kurulları temsilcileri İle 20.12.2013 tarihinde yaptığı konuşmayla başlayan toplantı; TBB Staj Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerden sonra, eğitimde fırsat eşitliği gözetilmek suretiyle Staj Eğitim Programlarının "zorunlu olan bölümünde" yeknesaklığı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.  

Toplantıda; staj eğitiminde  "zorunlu program", "seçimlik program" ve "staj eğitiminin amacına uyan diğer çalışmalar"la ilgili program önerileri görüşülerek eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde içeriği belirlenen “zorunlu program”ın her baroda uygulanması konusunda mutabakat sağlanmış, “seçimlik program” ve “staj eğitiminin amacına uygun diğer programlar”ın belirlenmesi ve uygulanması, Baroların kendi takdir yetkilerinde bırakılmıştır.

Eğitim programlarının hazırlanmasında ana fikir, "stajyer avukatlara, avukatlık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunun bir davranış biçimi haline getirilmesini sağlamak" olarak belirlenmiştir.

Yukarıda açıklanan toplantıda belirlenen ana fikirler doğrultusunda;

Staj Eğitim Merkezi/Kurulları bulunmayan,  eğitim verme imkanları yeterli olmayan Barolarımızın talepleri üzerine, Avukatlık Kanunu’nun 23. Maddesi’nde Baroların stajyerler için eğitim programları düzenleme yetkisi ile stajyerlere verecekleri eğitimin Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmesini talep etmeleri halinde, TBB Eğitim Merkezi’nin, Barolarımıza ve Barolarımızın staj listesine kayıtlı stajyerlerine eğitim hizmeti vermesi kararlaştırılarak program uygulamaya konmuştur.

Staj Eğitimi Programına alınan konuların eğitimi, altı günlük zaman diliminde stajyerlere verilmektedir.

Anıtkabir ziyareti ile başlattığımız program çerçevesinde, staj eğitimin bir bölümü olarak hazırlanan sosyal ve kültürel aktivitelere de katılan avukat adaylarımız, eğitmenleriyle birlikte yüksek yargı organlarını da ziyaret etmişlerdir.

TBB Eğitim Merkezi Staj Eğitim Çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar ile 16 Şubat 2014 - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında, 38 ayrı Staj Eğitim Programı düzenlenmiştir. Bu programlara farklı barolardan katılan 2.218 avukat stajyerimiz yedi gün boyunca Ankara'da Birlik Merkezimizde misafir edilmiş ve kendilerine toplam 48 saat staj eğitimi verilmiş, eğitimi başarıyla tamamlayanlara da "Staj Eğitimini Bitirme Belgeleri" topluca düzenlenen törenle sunulmuştur.

AVUKAT STAJYERLERİ TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI

Staj eğitiminde çok önemli bir yeri olan "Kurgusal Duruşma Yarışması" yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri yargılama faaliyetine ve duruşmaya hazırlamayı amaçlayan çok önemli bir çalışmadır.

Yargı reformunun kapsamını oluşturan raporlar içinde yer alan hukuk eğitiminde uygulanması öngörülen ancak bu çalışmalara fakültelerde yeteri kadar yer verilmemiş olduğunu tespit eden TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu, barolarımızdan gelen talepleri de dikkate almak sureti ile "Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması" yapılmasına karar vererek bu kararanı TBB Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 27-28 Şubat 2014 günlü toplantısındaTürkiye genelinde "AVUKAT STAJYERLERİ TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI" yapılmasına ve bu yarışmanın Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından düzenlenerek gerçekleştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İki aşamalı olarak planlanan yarışmanın ilki 2014 yılında hayata geçirilmiştir. Yarışmanın coğrafi bölge esasına göre ve bölge barolarına kayıtlı stajyerlerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk aşaması 21 - 22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılmış, ilk kez Türkiye çapında yedi coğrafi bölgede aynı anda başlayıp sona eren yarışmayla bölge birincileri tespit edilmiştir. Bölge birinciliğini alan takımlar 13-14 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da finalde yarışmışlardır.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 2015 yılı Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Yarışmasının birinci aşaması 2-3 Mayıs 2015 tarihlerinde yedi bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiş ve bölge birincileri belirlenmiştir. Bölge birincileri arasındaki FİNAL yarışması, 17-18 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara'da TBB Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışmasının birinci aşaması 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde, ikinci aşaması ise 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır. 

Bu çalışma; geleceğin avukatlarına kazandıracağı deneyimin yanı sıra, onların birbirleriyle tanışmalarını ve kaynaşmalarını da sağlayarak, mesleki dayanışmanın daha staj döneminde temellerinin atılmasını öngörmüş ve ekip halinde çalışarak, birlikte başarma duygularının gelişmesini amaçlamıştır.