KONU BAŞLIKLARI

1 -  AVUKATLIK HUKUKU

I- Avukatlık mesleğinin özellikleri
a) Kamu hizmeti niteliği
b) Serbest meslek olmak özelliği
c) Tekel olma özelliği
d) Bağımsızlık özelliği
e) Güven esasına dayalı olması
f) Taraf temsilcisi ve yargılama faaliyetlerinin ortağı olması bakımından "Çifte işlemi"   bulunması özelliği

II- Avukatın hak ve yükümlülükleri
A) AVUKATIN HAKLARI
a) Genel olarak
b) Avukat-müvekkil ilişkisinden doğan haklar
B) AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)Genel olarak Avukatlık Kanunu Md. 34
b) Avukat - müvekkil ilişkisi bakımından yükümlülükler    

III- Genel olarak Avukatlık Stajı

IV - Mesleğe kabul koşulları

V- Barolar

VI - Türkiye Barolar Birliği

2- MESLEK KURALLARI

I- İç hukukumuzda meslek kurallarının gelişimi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

II- Uluslararası meslek kuralları ve tavsiye kararları

3- AVUKATLIK HUKUKU'NDA DİSİPLİN YARGILAMASI VE SANAL YARGILAMA
4- MESLEK ETİĞİ
5- UYGULAMADA AVUKAT

I- Hukukta metot-muhakeme-olay ve dava analizi-yazılı sunum teknikleri (Yazılı sunum ve kompozisyon)

II- Dava-cevap-temyiz dilekçeleri, tasarım ve hazırlanması

III. Yazım Teknikleri, Hukuk Metinlerinde Türkçe’nin kullanımı

IV- Avukat büroları - yönetim ve çalışma biçimleri
a) Büro düzeni
b) Kayıtlama ve arşiv
c) Büronun nitelikleri

V- Ortak çalışmalar - ücretli avukatlık çalışmaları - 657 sayılı yasaya tabi avukatlık

VI-  Müvekkil ile ilişkiler
a) Randevular
b) Görüşme tutanağı
c) İş takibi
d) Müvekkil takibi

VI- Avukatlık Sözleşmesi

VII- Hitabet ve beden dili

VIII- Dijital çağda avukatlık

IX- UYAP ve e-imza uygulamaları

6- HUKUK UYGULAMALARI PROGRAMI

I- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYGULAMALARI

II. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU UYGULAMALARI

III. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU UYGULAMALARI
a- İdari Uyuşmazlıklar
b- Vergi Uyuşmazlıkları

IV. İCRA - İFLAS KANUNU VE UYGULAMALARI

V. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU UYGULAMALARI

KURGUSAL DURUŞMA
YARIŞMALARI